Album logor

Gia Đình TX2 Trần Minh Lộc và bạn bè tham dự Lễ Rải Tro ngoài khơi Long Beach ngày 5 tháng 8 năm 2021